Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Ραπτόπουλου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ  / ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠOTAMOY»…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό [ΑΔΑΜ: 19PROC004845020] για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Πρασιάς ΔΕ Ασπροποτάμου» Α.Μ. Ε35/2018, προϋπολογισμού 65.720,00€ με ΦΠΑ (24%).

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης»»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004845275] για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης» Α.Μ. Ε35/2018, προϋπολογισµού 22.300,00€ µε ΦΠΑ (24%). 

περισσότερα

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Ενεργειακή αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων στο Δήμο Αγράφων»

περισσότερα

Προκήρυξη για την Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Αγράφων

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές που θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου….

περισσότερα

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει τον κατάλογο ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργων/μελετών της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 για την επιλογή αναδόχων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης…

περισσότερα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 18PROC004121600] για την ανάθεση του έργου «Επισκευή στεγών σχολείων Βούλπης & Λογγιτσίου…

περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Κοινοτικού Αναψυκτηρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΟΥΛΠΗΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»…

περισσότερα

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Νεκροταφείου Τ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»…

περισσότερα