ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΞΚΟΩ6Α-Υ7Φ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΞΚΟΩ6Α-Υ7Φ   Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό…