ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Προϊστάμενος Τμήματος: Τάκης Νικόλαος
Επικοινωνία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών:
Τηλ.: 22373 51127, 22373 51124, 22373 51129
Fax: 22373 51128
E-mail: nikolastakis@0929.syzefxis.gov.gr