ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος: Μαντή Ευαγγελία
Επικοινωνία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών:
Τηλ.: 2237350908

E-mail: euaggelia.manti@0561.syzefxis.gov.gr