ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΕΤΟΣ 2023_2024

Ο Δήμος Αγράφων Ν. Ευρυτανίας ανακοινώνει τον πίνακα προσληφθέντων  των υποψηφίων της υπ΄αριθ.ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ.6944/9-8-2023 για την  πρόσληψη επτά (7) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024       ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ_ ΕΤΟΣ 2023_2024

περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2_2023

Ο Δήμος Αγράφων Ν. Ευρυτανίας ανακοινώνει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων της υπ΄αριθ.ΣΟΧ2/2023 με αριθ. πρωτ.6944/9-8-2023 για την  πρόσληψη επτά (7) ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024     ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 2_2023

περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΞΚΟΩ6Α-Υ7Φ   ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΑΔΑ ΨΞΚΟΩ6Α-Υ7Φ   Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στο διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό…

περισσότερα

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2_2023-2024 πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ για το σχολικό έτος 2023-2024. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 10/8/2023 έως και  24/8/2023. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους  και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων…

περισσότερα