Απόφαση Έγκρισης Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Αγράφων

Αριθμός απόφασης: 144/2016 Θέμα 13ο Ημερησίας Διάταξης: «Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Αγράφων»  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Τόλης Γεώργιος Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 13ο θέμα ημερησίας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Μάκκα Απόστολο όπως ενημερώσει σχετικά. Ο Αντιδήμαρχος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε τα εξής: ″Το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ άλλων μπορεί να θεσπίζει τοπικές κανονιστικές αποφάσεις,…