ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΕΓΓΟΥΛΗ

Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος Επικοινωνίας – Τουριστικής Προβολής και Πολιτισμού
Επικοινωνία:
τηλ. γραφείου: 22373 51319, κιν: 6986 396139
e-mail: vassoep@yahoo.gr

Απόφαση διορισμού

O Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής (σύμφωνα με την Αριθμ. 75/2017 Απόφασή του), αποφάσισε:

Α. Ορίζουμε την Δημοτική Σύμβολο της πλειοψηφίας κυρία Φεγγούλη Βασιλική του Ευαγγέλου ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο και της αναθέτουμε, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και τον συντονισμό των παρακάτω δράσεων του Δήμου:

1. Στα Θέματα Επικοινωνίας, Γραφείο Τύπου και Δημοσίων – Διεθνών Σχέσεων του Δημάρχου Αγράφων

 • Αρμόδια για τη σωστή λειτουργία του τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
 • Αρμόδια για το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου και υπεύθυνη για τη σωστή λειτουργία της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.
 • Εισηγείται στον Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου προγράμματα, δράσεις και δραστηριότητες που αφορούν την εικόνα του Δήμου.
 • Συντονίζει σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης, τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την προβολή των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με το γραφείο Δημάρχου για τον συντονισμό των σχέσεων του Δήμου με εξωδημοτικούς φορείς.

2. Στα θέματα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Αγράφων 

 • Αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό της τουριστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής του δήμου Αγράφων και την διαμόρφωση και προώθηση των  αναγκαίων ρυθμίσεων και των απαιτούμενων μέτρων εφαρμογής.
 • Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα και παρακολουθεί την απόδοσή του, ώστε να ενημερώνει σχετικά το δημοτικό συμβούλιο.
 • Προτείνει προς το δημοτικό συμβούλιο της κατευθύνσεις για τη μελέτη και κατάρτιση προγραμμάτων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης του δήμου και για την προώθηση και λήψη μέτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στον τομέα του τουρισμού.
 • Συνεργάζεται με τους συναρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της τοπικής κοινωνίας για την εναρμόνιση των πολιτικών τους και το συντονισμό των δράσεων, με σκοπό την υποβοήθηση της τουριστικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας καιτης ανταγωνιστικότητας του τουρισμού του δήμου.
 • Συμμετέχει στις εκπροσωπήσεις του δήμου σε τοπικές, πανελλαδικές ή διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται με θέμα τον τουρισμό, για την προβολή του δήμου και την προώθηση των τοπικών τουριστικών προϊόντων.
 • Σχεδιάζει και προτείνει στο δημοτικό συμβούλιο διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο
 • Προγραμματίζει την ανάπτυξη μόνιμων συνεργασιών με ντόπιους και ξένους επιχειρηματίες, για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης τουριστικής προβολής του Δήμου Αγράφων, ως σημαντικού και σύγχρονου προορισμού, που μπορεί να ικανοποιήσει τις δύσκολες απαιτήσεις τού σημερινού επισκέπτη.  Εφαρμόζει τις αποφάσεις – προτάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου.

3. Στα εν γένει πολιτιστικά θέματα του Δήμου Αγράφων

 • Έχει την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό επί των θεμάτων Πολιτισμού, των Πολιτιστικών Συλλόγων και ειδικότερα, την υλοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του Δήμου.
 • Έχει την εποπτεία και την ευθύνη της λειτουργίας των Μουσείων και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων και της ανάδειξης αυτών, όπως και της οργάνωσης των επισκέψεων σε
  αυτά.
 • Σχεδιάζει και προτείνει τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.
 • Είναι αρμόδια για κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τομείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των μνημείων, των βιβλιοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα, για τη διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης, φεστιβάλ και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή για τη συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις.

Β. Εξουσιοδοτείται η προαναφερόμενη Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος για την υπογραφή με εντολή Δημάρχου των σχετικών με τα θέματα που της ανατίθεται εγγράφων,
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Η έδρα άσκησης των καθηκόντων της θα είναι το Κερασοχώρι.

Γ. Η ισχύς της παρούσης ξεκινά την 7η Μαρτίου 2017 και διαρκεί μέχρι τροποποίησης ή ανάκλησής της.

Δ. Η παρούσα να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων των ΚΕΠ όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και σε μία εφημερίδα του Νομού.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΕΛΩΝΗΣ

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος σε θέματα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας – Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων και Λοιπών Αρμοδιοτήτων
Επικοινωνία: τηλ γραφείου: 22373 51319, κιν: 6974 550225
e-mail: info@agrafa.gr

Απόφαση διορισμού

O Δήμαρχος Αγράφων κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής (σύμφωνα με την Αριθμ. 143/2018 Απόφασή του), αποφάσισε:

Α. Ορίζουμε τον κ. Λεωνίδα Τελώνη του Σπυρίδωνος Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Θέματα Γεωργίας – Κτηνοτροφίας & Αλιείας
 2. Θέματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και
 3. Κατά τόπον, στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας,
 • Την συνεργασία με τα Συμβούλια και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, για την καταγραφή, την προώθηση και επίλυση των προβλημάτων τους
 • Την παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων
 • Την αντιμετώπιση βλαβών και έκτακτων περιστατικών.
 • Την καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων με τους θεματικούς Αντιδημάρχους.

Β. Στον ανωτέρω Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο παρέχεται η εξουσιοδότηση με εντολή Δημάρχου των σχετικών με τα θέματα που του ανατίθεται εγγράφων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων. Η έδρα άσκησης των καθηκόντων του θα είναι στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα δημοσίευσης της στο τοπικό ημερήσιο τύπο. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αγράφων.