Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018 13:03

Πρόσκληση για την 21η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα επτά(17) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός υπολόγου για την επαύξηση ισχύος από 8kVA σε 25kVA της παροχής με αριθμό
42117641 στη διεύθυνση Παλαιοκατούνα Ευρυτανίας.
2. Ορισμός υπολόγου για την χορήγηση νέας παροχής 25kVA της παροχής με αριθμό 42124108-01
για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης, στη θέση Κυπαρίσσι Πρασιάς Ευρυτανίας.
3. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου κ. Μαρούλη Νικολάου.
4. Σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2018 και υποβολή
αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.
5. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί αιτήσεως συμβιβασμού ή μη του Mina(Μηνά) Dhana (Δάνα) κατόπιν της αριθ. 31/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας.
6. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση περί άσκησης εφέσεως ή μη κατά της αριθ.40/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας.
7. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό 10/2018 αγωγής του κ. Νικολάου Τσιριμώκου του Θωμά, κατά του Δήμου Αγράφων.
8. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αγρινίου κατά της με αριθμό 61/2018 αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΣΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Αγράφων.
9. Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής λωρίδας οικοπέδου σε κοινή χρήση στην Τοπική Κοινότητα Λεπιανών του Δήμου Αγράφων (Αριθμός 29.525/23.8.2018 συμβολαιογράφου Κωνσταντίνου Π.  Βλάχου).
10.  Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.6528/12-09-2018 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Επείγουσα πραγματοποίηση δαπάνης ανάθεσης σε δικηγόρο για κατάθεση προτάσεων και παράσταση στην ασκηθείσα έφεση του Γεωργίου Κ. Γούλα κατά του Δήμου Αγράφων ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Λαμίας και κατά της υπ΄ αριθμ. 77/2017 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας ενώπιον του Εφετείου Λαμίας» με την διαδικασία του κατεπείγοντος.
11.  Έγκριση της αρίθμ.πρωτ.6547/13-09-2018(ΑΔΑΜ:18AWRD003680306 - ΑΔΑ:ΩΟ17Ω6Α-Ω1Κ) απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑΣ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

        Ο  Δήμαρχος

            κ.α.α.

 

Κωνσταντίνος Π. Τάκης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!