Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2018 12:55

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις πέντε(5) Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ   

       ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Τ.Κ. ΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ».

2.     Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς κάλυψη των        

       αναγκών λειτουργίας αποθήκης του Δήμου Αγράφων.

3.     Έγκριση πρακτικού Ι για την επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων

      για τον καθαρισμό δρόμων Δ.Ε. Ασπροποτάμου για την κατηγορία μηχανήματος 2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ   

      ΦΟΡΤΩΤΗΣ 61-80 HP ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ».

4.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της   9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

5.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

     Ο Δήμαρχος

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!