Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 13:57

Πρόσκληση για την 19η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα τρείς(13) Αυγούστου 2018 ημέρα και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Ορισμός υπολόγου για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης εγκατάστασης στη θέση Κυπαρίσσι Πρασιάς Ευρυτανίας.

2.     Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ.

3.     Έγκριση πρακτικού 2ης δημοπρασίας περί εκποίησης ανεπιτήρητου ζώου(ενός αρσενικού ενήλικου βοοειδούς) που περισυλλέχθηκε από το Δήμο Αγράφων.

4.     Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ».

5.     Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε ΒΙΝΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)».

 

    Ο Δήμαρχος

 

 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!