Πέμπτη, 09 Αυγούστου 2018 13:26

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Κερασοχώρι, στο Δημοτικό Κατάστημα(γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου), στο Κερασοχώρι, στις δέκα τρείς(13) Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Εξέταση αίτησης του κ. Λάμαρη Βασίλειο περί παραχώρησης χρήσης του χώρου της κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Ραπτοπούλου, για διεξαγωγή εκδήλωσης γάμου.

2.    Εξέταση αίτησης του κ. Βλάχου Παναγιώτη περί παραχώρησης χρήσης του χώρου της κεντρικής πλατείας στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου, για διεξαγωγή εκδήλωσης γάμου.

           Ο Πρόεδρος

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

       Γεώργιος Κίτσιος
                                                                                               

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!