Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 14:12

Πρόσκληση για την 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικης Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις τρείς(03) Αυγούστου 2018 ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Ορισμός μελών για την επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισμών ηλεκτρονικών κληρώσεων.

2.     Ορισμός υπολόγου για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά πέντε(5) στύλους στον οικισμό Κρέντης στην Τ.Κ. Κερασοχωρίου.

3.     Ορισμός υπολόγου για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα στύλο στη θέση «Μακραίϊκα», στο Νέο Αργύρι.

4.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου κ. Μαρούλη Νικολάου.

5.     Έγκριση του πρακτικού κλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016 μεταξύ ισότιμων και ισοδύναμων προσφορών για την κατηγορία 5 «ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ 61-80 ΗΡ ΜΕ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ» για την υπηρεσία «Μίσθωση Μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων».

 

    Ο Δήμαρχος

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!