Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 13:14

Πρόσκληση στην 16η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικης Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις  τρεις(03) Ιουλίου 2018 ημέρα και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο γήπεδο 5χ5 στη Βαλαώρα Ευρυτανίας.

2.     Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος προμήθειας Δήμου Αγράφων, πλησίον οικία Τουφεκούλα Φώτη στην διασταύρωση «ΑΜΠΑΡΕΣ».

3.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπόλογου κας Συγκελοπούλου Μαρίας.

4.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου κ. Μαρούλη Νικόλαου.

5.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

6.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αγράφων.

7.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Βίνιανης.

8.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων.

9.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αγράφων.

10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης χορτοκοπτικών μηχανημάτων.

11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων.

12.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων.

13.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο ΔΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΑ ΚΟΛΟΒΑΚΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ.

14.  Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Αγράφων».

15.  Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Απεραντίων».

16.  Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Ασπροποτάμου».

17.  Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Βίνιανης».

18.  Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων ΔΕ Φραγκίστας».

19. Έγκριση Ι πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου και προαύλιου χώρου Γυμνασίου – Λυκείου Κερασοχωρίου».

20.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.36/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας(υπόθεση κ. Αγγέλου Γιαννόπουλου).

21.  Επί γνωμοδοτήσεως δικηγόρου που αφορά την αρίθμ.20/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (υπόθεση  των υπαλλήλων Κωνσταντίνας Κάλλη κλπ. ).

         Ο Δήμαρχος

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!