Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2018 14:21

Πρόσκληση στην 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικης Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις  είκοσι πέντε(25) Ιουνίου 2018 ημέρα και ώρα 13:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Έγκριση παράτασης προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού υπολόγου ΧΕΠ (σχετ. απόφ.136/2018Ο.Ε.).

2.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπόλογου κας Μαντή Ευαγγελίας.

3.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Αγράφων για τα έτη 2015 – 2016 – 2017.

4.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επισκευή και συντήρηση οχημάτων μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγράφων.

5.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη επισκευή και συντήρηση του 
ΚΗΥ9353 Λεωφορείου του Δήμου Αγράφων.

6.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μηχανημάτων και εργαλείων πρασίνου.

7.     Έγκριση πρακτικού IΙ του διαγωνισμού με διαπραγμάτευση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ «ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΙΚΟ».

8.     Επί γνωμοδοτήσεως δικηγόρου για την υπόθεση Γεωργίου Αυγέρη.

9.     Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.4/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας(υπόθεση κ. Κων/νου Βούρτσα).

10.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.5/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας(υπόθεση κ. Παναγιώτη Μαλανδρίνο).

 11.  Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την υπόθεση αίτηση – κλήση του κ. Κοφίνη Δημητρίου .12.  Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης επί υποθέσεως των υπαλλήλων Κωνσταντίνας Κάλλη κλπ.

       Ο Δήμαρχος

 

 

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!