Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 11:26

Πρόσκληση στην 1η Τακτική Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι(20) Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Συζήτηση για τον σχεδιασμό τουριστικού Marketing Plan του Δήμου Αγράφων.

2.    Συζήτηση για τον σχεδιασμό φυλλαδίου του Δήμου Αγράφων.

 

Η  Πρόεδρος της Τουριστικής Ανάπτυξης
    και Προβολής Δήμου Αγράφων

 

             Βασιλική Φεγγούλη

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!