Παρασκευή, 08 Ιουνίου 2018 15:05

Πρόσκληση στην 14η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικης Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δώδεκα(12) Ιουνίου 2018 ημέρα και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.     Έγκριση πρακτικού Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Βίνιανης.

2.     Έγκριση πρακτικού Εκμίσθωσης Υδρόμυλου Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Φραγκίστας και δυτικής Φραγκίστας.

3.     Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Δάφνης(Α– 84,08τμ).

4.     Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Δάφνης(Β– 55,50τμ).

5.     Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Ποταμιάς (Α–55,93τμ).

6.     Έγκριση πρακτικών εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Δάφνης(Β– 105,26τμ).

7.     Έγκριση πρακτικού Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Χρύσως.

8.     Έγκριση πρακτικού Εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος Τοπικής Κοινότητας Μαυρομμάτας.

9.     Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή της υπόλογου κας Συγκελοπούλου Μαρίας.

10. Αντιλογισμοί αναλήψεων.

11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων.

 

13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων.

21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων.

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δοχείων για την μεταφορά καυσίμων του Δήμου Αγράφων.

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Δειγματοληπτικός έλεγχος ποιότητας ύδατος στις ΔΕ του Δήμου Αγράφων».

24.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσίας για την πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Αγράφων».

25.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Κοπή κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων».

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Αγράφων του Δήμου Αγράφων».

27.  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων».

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων».

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Βίνιανης του Δήμου Αγράφων».

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – επισκευή δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων».

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Καθαρισμός υδραυλάκων ΔΕ Ασπροποτάμου».

32. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Τακτική συντήρηση αντλιοστασίων του Δήμου Αγράφων».

33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων δεξαμενών ΔΕ Απεραντίων».

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων δεξαμενών ΔΕ Ασπροποτάμου».

 

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων δεξαμενών ΔΕ Βίνιανης».

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία «Έλεγχος και χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Αγράφων».

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων.

38. Έγκριση της αρίθμ.3972/01-06-2018 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑΣ ΤΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

39. Έγκριση της αρίθμ.3978/01-06-2018 απόφασης του Δημάρχου, με θέμα «Απευθείας ανάθεση του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟΜΗ ΤΚ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ», με την διαδικασία του κατεπείγοντος.

40. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΙΝΙΑΝΗΣ».

41. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση δικτύου διανομής ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Παλαιοκατούνας (ηλεκτροδότηση Άνω Πλατείας) και ορισμός υπολόγου.

42. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την σύνδεση δικτύου διανομής ΔΕΔΔΗΕ στην θέση «ΦΥΤΙΕΣ» στο Ραπτόπουλο Ευρυτανίας και ορισμός υπολόγου.

43. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος προμήθειας Δήμου Αγράφων πλησίον οικίας Ζαχαράκη Φ. στη θέση Μουτσιάρα Ραπτοπούλου και ορισμός υπολόγου.

44. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση ενός επιτοίχειου φωτιστικού σώματος στην Βούλπη επί ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Γερονίκου Χρήστου του Γεωργίου και ορισμός υπολόγου.

45. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό «ΣΑΙΚΑ» της ΤΚ Αγράφων και ορισμός υπολόγου.

46. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την τοποθέτηση μιας μονοφασικής παροχής ΦΟΠ και τριών φωτιστικών σωμάτων στην θέση «ΠΑΛΟΥΜΠΑ» στην γέφυρα Τατάρνας και ορισμός υπολόγου.

47. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη συντήρηση αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Επισκοπής.

48. Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκτακτη συντήρηση αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Τοπολιάνων.

49. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

50. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

51. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

52. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης επί υποθέσεως Αυγέρη Γεωργίου.

 

    Ο Δήμαρχος

 

  Θεόδωρος ΜπαμπαλήςΗ καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!