Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 12:34

Πρόσκληση στην 13η Εκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικης Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις επτά(7) Ιουνίου 2018 ημέρα και ώρα 15:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.    Έγκριση πρακτικού I του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΠΑΛΙΟΧΩΡΙΤΙΚΟ”»

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το λόγο ότι πρέπει να δρομολογηθούν άμεσες ενέργειες για τον τρόπο αντιμετώπισης του ανακύπτοντος ζητήματος αναφορικά με την αποκατάσταση της δημοτικής οδού που συνδέει τους οικισμούς Παλαιοχωρίου και Νεοχωρίου της Τ.Κ Παλαιοχωρίου.

    Ο Δήμαρχος

 

Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!