Παρασκευή, 04 Μαΐου 2018 13:55

Πρόσκληση στην 10η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις οκτώ(08) Μάϊου 2018 ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την υπηρεσία συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδρευτικών υλικών Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την επισκευή του ΜΕ 34467 του Δήμου Αγράφων.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την επισκευή του ΜΕ 34487 του Δήμου Αγράφων.

7.    Έγκριση της με αριθμό 3198/4-5-2018 απόφασης του Δημάρχου με θέμα "Επείγουσα πραγματοποίηση δαπάνης ανάθεσης σε δικηγόρο για κατάθεση προτάσεων προς υποστήριξη της από 18-5-2015 εφέσεως του Δήμου Αγράφων κατά της υπ’ αριθμόν 14/2015 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας (υπόθεση κ. Χρήστου Κουρλού του Σεραφείμ)''.

8.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης του Δήμου Αγράφων.

9.    Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Λαμίας κατά της με αριθμό 58/2018 εφέσεως του κ. Δημητρίου Στερόπουλου του Γεωργίου κατά του Δήμου Αγράφων (επί της υπ΄ αριθμ. 44/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας).

10. Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Εφετείου Λαμίας κατά της με αριθμό 59/2018 εφέσεως του κ. Ευάγγελου Κατσιάδα του Νικολάου κατά του Δήμου Αγράφων (επί της υπ΄ αριθμ.43/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας).

11.     Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Αγράφων.

12.    Προέλεγχος απολογισμού εσόδων – εξόδων, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Αγράφων.

13.      Σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Α΄ Τρίμηνο του έτους 2018 και υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

14.      Ακύρωση μη εξοφλημένων θεωρημένων από το Ελεγκτικό Συνέδριο των Χρηματικών Ενταλμάτων.
15.       Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή σε ημερίδα με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων – Ν.4412/2016, μετά και τις τελευταίες τροποποιήσεις».

 

    Ο Δήμαρχος

 

 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!