Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 13:24

Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις επτά(07) του μηνός Μαϊου έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου Νόμου με τίτλο : «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α» - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
  2. Υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων και Αϋλιών Χώρων και Λοιπές Δράσεις» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
  3. Τροποποίηση της αρίθμ. 5-63/19-03-2018(ΑΔΑ: 9ΓΓΗΩ6Α-ΝΗΠ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Υποβολή πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού». - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

          Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!