Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 13:08

Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα επτά(17) Μαρτίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την ΔΕ Απεραντίων.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.036,64€ σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την έκτακτη επισκευή του ΜΕ72735.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 830,60€ σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την έκτακτη επισκευή του ΜΕ34467.

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της 887/2017 του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση Ισολογισμών έτους 2011 και 2012.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δημοσίευση απόφασης καθορισμού υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του Δήμου Αγράφων για το έτος 2018.

7.    Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπόλογου κ. Λάμπρου Αποστόλη.

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εκτέλεση της αρίθμ.16/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.

9.    Σύνταξη έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ Τρίμηνο του έτους 2017 και υποβολή αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο.

10.     Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018.

11.     Σύσταση πάγιας προκαταβολής – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πάγια προκαταβολή των Προέδρων και Εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων.

12.     Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Βίνιανης.

13.     Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος(ΚΤΙΡΙΟ 1) στην Τ.Κ. Γρανίτσας, 55,93 τ.μ..

14.     Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (ΚΤΙΡΙΟ 2) στην Τ.Κ. Γρανίτσας, 105,26 τ.μ..

15.     Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (ΚΤΙΡΙΟ 1) στην Τ.Κ. Δάφνης, 55,50 τ.μ..

16.   Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (ΚΤΙΡΙΟ 2) στην Τ.Κ. Δάφνης, 84,08 τ.μ..

17.  Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Μαυρομμάτας (καφενείο).

18. Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση κοινοτικού υδρόμυλου στις Τ.Κ. Ανατολικής και Δυτικής Φραγκίστας.

19.     Καθορισμός των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Χρύσως (καφενείο).

 

    Ο Δήμαρχος

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!