Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2018 13:22

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δώδεκα(12) Μαρτίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

       

1.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ.

2.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ.

3.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έκτακτη συντήρηση οχημάτων του Δήμου Αγράφων.

4.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια χρωμάτων του Δήμου Αγράφων.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Τσούκας και Κρυονερίου.

6.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.8/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.9/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.

8.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης σε εφαρμογή της αρίθμ.10/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.

         Ο Δήμαρχος

 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

 

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!