Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 09:30

Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δύο(2) Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Δαφνούλας και ορισμός υπολόγου.

2.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα(1) στύλο στην θέση «Αλώνια» στον οικισμό Παλαιάς Βίνιανης και ορισμός υπολόγου.

3.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά τέσσερις(4) στύλους στην Τ.Κ. Μαυρομμάτας και ορισμός υπολόγου.

4.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα(1) στύλο στην διασταύρωση Κοροζή – Κουτσουπιά στον Άγιο Δημήτριο Τροβάτου και ορισμός υπολόγου.

5.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επέκταση Δημοτικού Φωτισμού κατά ένα(1) στύλο πλησίον οικίας Καπετανάκη Κων. Στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου  και ορισμός υπολόγου.

6.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στον οικισμό Χρύσοβα της Τ.Κ. Σιβίστας και ορισμός υπολόγου.

7.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Αγίου Δημητρίου και ορισμός υπολόγου.

8.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στο Νέο Αργύρι και ορισμός υπολόγου.

9.       Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Βραγγιανών και ορισμός υπολόγου.

10.    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στην ΤΚ Άνω Ποταμιάς Γρανίτσας και ορισμός υπολόγου.

11.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. 45/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας (υπόθεση Γεωργίου Ι. Γούλα)

12.    Επί γνωμοδοτήσεως δικηγόρου για υπόθεση  συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Αγράφων και του κ. Ιωάννη Φακίτσα.

13.    Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για κατάθεση προτάσεων, επί της αγωγής με αριθμό ΤΜ4/2018 του Θεόδωρου Μπάρκα κατά του Δήμου Αγράφων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας.

14.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για ετήσια συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα E-DIMOS

 Ο Δήμαρχος

 Θεόδωρος ΜπαμπαλήςΗ καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!