Παρασκευή, 02 Φεβρουαρίου 2018 14:55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις επτά(07) Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αγράφων ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας κατά την εκδίκαση της από 03/01/2018 με αρ. κατ. ΑΓ1/3-1-2018 αγωγής των υπαλλήλων του Δήμου.

2

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, να εκπροσωπήσει τον Δήμο Αγράφων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Καρπενησίου κατά την εκδίκαση της από 03/01/2018 με αρ. κατ. 1/2018 αγωγής των υπαλλήλων του Δήμου.

3

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό 15/2017 αγωγής του κ. Παναγιώτη Λεπενιώτη του Κων/νου κατά του Δήμου Αγράφων.

4

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό 16/2017 αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Θεοχάρη του Σωκράτη κατά του Δήμου Αγράφων.

5

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό 14/2017 αγωγής του κ. Παναγιώτη Γερονίκου του Δημητρίου κατά του Δήμου Αγράφων.

6

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό 13/2017 αγωγής του κ. Γεωργίου Γούλα του Ιωάννη, κατά του Δήμου Αγράφων.

7

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό ΤΜ19/2017 αγωγής του κ. Παναγιώτη Μαλανδρίνου του Βελισαρίου, κατά του Δήμου Αγράφων.

8

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό ΤΜ20/2017 αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Θεοχάρη του Σωκράτη, κατά του Δήμου Αγράφων.

9

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ευρυτανίας κατά της με αριθμό ΤΜ21/2017 αγωγής του κ. Κωνσταντίνου Βούρτσα του Γεωργίου, κατά του Δήμου Αγράφων.

10

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου Γαλανού Αθανασίου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά που αφορά την υπόθεση την με αριθμό ΑΓ551/21-8-2016 αγωγή του κ. Γεωργίου Μάγγα κατά του Δήμου Αγράφων.

11

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.048,40 € σε βάρος του ΚΑ 25-6264.004για τη αναβάθμιση του Αντλιοστασίου Τ.Κ. Νεοχωρίου Δήμου Αγράφων.

12

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 930,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6691 για την προμήθεια σημαιών για τις ανάγκες του Δήμου.

13

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 937,44 € σε βάρος του ΚΑ 10-6612.001 για την προμήθεια διπλοτύπων μπλοκ για τις ανάγκες του γραφείου κίνησης.

14

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.500,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-7134.002 για την προμήθεια μηχανογραφικού προγράμματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

15

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.984,30 € σε βάρος του ΚΑ 10-6117.002 για την μαγνητοφώνηση - απομαγνητοφώνηση - ηλεκτρονική επεξεργασία - εκτύπωση και βιβλιοδεσία των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων έτους 2018 (ΑΔΑΜ 18REQ002606540).

16

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.299,56 € σε βάρος των ΚΑ 10-6266.001 και ποσού 12.276,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6266.002 για την συντήρηση - Τεχνική υποστήριξη των εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων.

17

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500,96 € σε βάρος του ΚΑ 10-7134.001 για την προμήθεια  σαρωτή εγγράφων υψηλής ταχύτητας.

18

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 131,44€ σε βάρος του ΚΑ 00.6463 για δημοσίευση περίληψης κανονισμού για χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

19

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.044,76  € σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002 για την επισκευή του ΜΕ 72735 του Δήμου Αγράφων (ΑΔΑΜ 18REQ002606436).

20

Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο, για κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά της με αριθμό ΑΓ550/2016 αγωγής του κ. Κων/νου Γκούρλια του Θεοφάνη, κατά του Δήμου Αγράφων.

21

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, για την τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Αγράφων.

22

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 659,32€ σε βάρος του ΚΑ 30-6263.002 για την έκτακτη επισκευή των ΚΗΥ3789, ΚΗΥ3794, ΚΗΥ3795 και ποσού 150,00€ σε βάρος του ΚΑ 30-6264.002  για την έκτακτη επισκευή του ΜΕ  93888 του Δήμου Αγράφων.

23

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 166,98 € σε βάρος του ΚΑ 10-6612 για την προμήθεια γραφικής ύλης.

24

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 159,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στη εφημερίδα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

25

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 159,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στη εφημερίδα ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

26

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 159,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στο περιοδικό ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

27

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 992,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στην ιστοσελίδα "aftodioikisi.gr" σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

28

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 106,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στο περιοδικό "Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού" σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

29

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 892,80 € σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στην ομογενειακή εφημερίδα ¨Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

30

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 372,00 σε βάρος του ΚΑ 00-6451.001 για συνδρομή έτους 2018 στο περιοδικό "ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ" σύμφωνα με την με αριθμό 3-14/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων.

31

Ανατροπές Αναλήψεων.

32

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.126,00 € σε βάρος του ΚΑ 10-6264.002 για τη συντήρηση των φωτοτυπικών μηχανημάτων.

33

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων ΠΟΕ και υποχρεωτικών δαπανών

 
Ο Αναπληρωτής Δημάρχου 

Κωνσταντίνος Π. Τάκης

 

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!