Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 16:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) Ιανουαρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα
 1. Έγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων.
 2. Αντιλογισμοί αναλήψεων κατόπιν της έγκρισης του προϋπολογισμού έτους 2018.
 3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018.
 4. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για το έτος 2018 (περίπτωση 9α , άρθρο 221 του Ν.4412/2016).
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 1.000.000€, έτους 2018 (περίπτωση 8α άρθρου 221 του Ν.4412/2016).

  Ο Αναπληρωτής Δημάρχου

   

       Κωνσταντίνος Π. Τάκης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!