Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 14:11

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 3Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2018 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) του μηνός Ιανουαρίου έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών της 15ης Τακτικής Συνεδρίασης με Ημερομηνία Συνεδρίασης 22-11-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος ΔΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 3. Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ΦΑΣΗ) - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
 4. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΒΙΝΙΑΝΗΣ, Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ, Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ΦΑΣΗ) - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση του «Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου» - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής, Δήμαρχος.
 2. Περί της εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες, περιοδικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις πληροφοριών και εφαρμογών - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής – Δήμαρχος.
 3. Παραχώρηση του Κοινοτικού Γραφείου της Τ.Κ. Βραγγιανών στο Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ενορίας Βραγγιανών - Εισηγητής: κ. Θεόδωρος Μπαμπαλής – Δήμαρχος.
 4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγράφων για το έτος 2017. - Εισηγητής : κ. Λεωνίδας Τελώνης, Αντιδήμαρχος.
 5. Ψήφιση κανονισμού για χορήγηση αδειών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα - Εισηγητής : κ. Λεωνίδας Τελώνης, Αντιδήμαρχος.
 6. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ΟΜΑΔΑ Α’ της κατηγορίας Ι. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ και την ΟΜΑΔΑΣ Ε’ της κατηγορίας ΙΙΙ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ (άρθρο 106 παρ.1 Ν.4412/2016 και άρθρο 32 παρ. 1 Ν. 4412/2016) λόγω της ματαίωσης του διαγωνισμού για αυτές τις ομάδες διότι δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι προμηθευτές - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 7. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 για το Δήμο Αγράφων - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 8. Γνωμοδότηση για την διαδικασία πλήρωσης μόνιμης θέσης Πολιτικού Μηχανικού βάσει της αρίθμ.1/245Μ/2009 προκήρυξης- Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 9. Έγκριση και διάθεση πίστωσης - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 10. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών προϋπολογισμού ‘έτους 2018 ως δεκτικών έκδοσης Χρηματικών ενταλμάτων Προπληρωμής - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 11. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού 5.869,40 χωρίς ΦΠΑ, έτους 2018 - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 12. Ορισμός μελών της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης ακινήτων για το έτος 2018 - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 13. Συγκρότηση της Επιτροπής Ετήσιου Μητρώου Αρρένων για το έτος 2018 - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 14. Συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής – καλής εκτέλεσης υπηρεσιών για το έτος 2018 - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 15. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για το έτος 2018 - - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 16. Συγκρότησης της Επιτροπής παραλαβής ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018 - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 17. Συγκρότηση της Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου για το έτος 2018 - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 18. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών : (α) υλικών υπηρεσίας ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης, (β) υλικών υπηρεσίας καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού, (γ) υλικών τροφίμων κ.λπ. ειδών μαθητικών Εστιών & Παιδικού Σταθμού, (δ) καυσίμων, ελαιολιπαντικών και παροχών σε είδος εργαζομένων(είδη ατομικής προστασίας, γάλατα κλπ.), (ε) μισθώσεων μηχανημάτων έργων, (ζ) λοιπών προμηθειών - Εισηγητής : κ. Κωνσταντίνος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!