Παρασκευή, 05 Ιανουαρίου 2018 13:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις εννέα(9) Ιανουαρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Ψήφιση πιστώσεων(άρθρο 160 του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
 2. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών για τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών για το έτος 2018 βάσει του Ν.4412/2016.

         Ο Προέδρος της

    Οικονομικής Επιτροπής

   

   Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!