Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 14:42

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 17Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στην 17η ΤΑΚΤΙΚΗ  Συνεδρίαση για το έτος 2017 που θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα (29) του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικών της 14ης Τακτικής Συνεδρίασης με Ημερομηνία Συνεδρίασης 16-10-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων – Εισηγητής : κ. Αθανάσιος Σταμούλης, Πρόεδρος ΔΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 2. Έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση-ανάδειξη κεντρικών πλατειών Δ.Δ Παλαιοκατούνας» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 3. Έγκριση ή μη πρωτόκολλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο «Επισκευή δημοτικού κτιρίου στην ΤΚ Σιβίστας Δήμου Αγράφων» - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος κεντρικής οδού Αγ. Γεωργίου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων- Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.
 5. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  του έργου «Επισκευή κοινοτικού γραφείου Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου Δ.Ε. Βίνιανης» Δήμου Αγράφων αναδόχου Μάκκα Ευάγγελου ΕΜΠ/ΧΝΗ Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων. - Εισηγητής : κ. Θεόδωρος Τσιάμης, Αντιδήμαρχος.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 1. Έγκριση 14ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2017 - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Β ́ τριμήνου 2017- Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 3. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων Γ ́ τριμήνου 2017- Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 4. Επί αιτήσεως δημοτών για διαγραφή δημοτικών τελών - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.
 5. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων - Εισηγητής: κ. Κων/νος Τάκης, Αντιδήμαρχος.

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

        Αθανάσιος Σταμούλης

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!