Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:48

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 38Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 38η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι εννέα(29) Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων.
  2. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων - ειδών παντοπωλείου για τις μαθητικές εστίες και γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου Αγράφων.

 
         Ο Προέδρος της

  Οικονομικής Επιτροπής

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!