Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:44

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 37Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 37η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι επτά(27) Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018(Πίνακας 5Α).
  2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής Προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων.

 

          Ο Προέδρος της

  Οικονομικής Επιτροπής

 

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!