Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 17:58

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 32Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα τρείς(13) Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
  2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για συντήρηση και επισκευή (εργασίες - ανταλλακτικά) του ΜΕ34467 Μηχανήματος του Δήμου Αγράφων.

 

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

        ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!