Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 17:53

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 4η  ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δεκατρείς(13) Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγράφων (άρθρο 63 παρ.γ του Ν. 3852/2010)

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

  Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!