Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2017 14:31

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 1η Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου.

 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις οκτώ(8) Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Σχεδιασμός ετησίου προγράμματος Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αγράφων έτους 2018.

Η  Πρόεδρος της

 Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αγράφων

 

Βασιλική Φεγγούλη

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!