Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2017 14:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ 31Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την 31η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις επτά(7) Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για συντήρηση και επισκευή οχημάτων – μηχανημάτων έργου του Δήμου.
 2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού.
 3. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για την συντήρηση καυστήρων.
 4. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για φιλοξενία ιστοσελίδας.
 5. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για φωτοερμηνεία στην ΤΚ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης.
 6. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για προμήθεια ποτιστρών για την Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης.
 7. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Βίνιανης.
 8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ και απαλλαγή υπόλογου(κ. Νικόλαος Μαρούλης).
 9. Αποδέσμευση πιστώσεων (Αντιλογισμοί).
 10. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής,  για επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού και ορισμός υπολόγου.
 11. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 και Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.
 12. Εισήγηση καθορισμού τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων του Δήμου μας, έτους 2018.
 13. Εισήγηση καθορισμού τελών διαφήμισης, έτους 2018.
 14. Εισήγηση καθορισμού τελών χρήσης πλατειών, πεζοδρομίων κλπ., έτους 2018.
 15. Εισήγηση καθορισμού τελών επι ακαθαρίστων εσόδων, έτους 2018.
 16. Εισήγηση καθορισμού τελών ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσής, έτους 2018
 17. Εισήγηση καθορισμού τελών καθαριότητας – φωτισμού  και συντελεστή δημοτικού χώρου, έτους 2018.

    18. Εισήγηση καθορισμού τελών για το τέλος ακίνητης περιουσίας, έτους 2018.

   19. Εισήγηση καθορισμού τελών  διαμονής παρεπιδημούντων, έτους 2018.

 

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

     ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!