Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017 20:26

Πρόσκληση στην 25η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις Τέσσερις (4) Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις Τέσσερις (4) Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Χαρτογράφηση πηγών και υδρομαστεύσεων Δήμου Αγράφων» .

2.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Αγράφων σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισης του επιχειρησιακού προγράμματος δημοτικής περιόδου 2014-2029»

3.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συνδρομής εξωτερικού συνεργάτη για την αξιολόγηση δομών Δήμου Αγράφων».

4.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προετοιμασίας πρότασης χρηματοδότηση  μέσω ανταποδοτικών τελών για την ενεργειακή αναβάθμιση- αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Αγράφων.

5.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την υπηρεσία με τίτλο « Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΔΕ Απεραντίων του Δήμου Αγράφων»

 

6.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια φωτιστικών ιστών.

 

7.       Αποδοχή ή μη πρακτικού Ι του διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Αγράφων και των Νομικών Προσώπων».

 

 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!