Πέμπτη, 24 Αυγούστου 2017 16:07

Πρόσκληση στην 24η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις είκοσι οκτώ (28) Αυγούστου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. Έγκριση δαπάνης – ψήφιση πίστωσης της προμήθειας με τίτλο «Υδρευτικών υλικών ΔΕ Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων».
 2. Έγκριση δαπάνης, ψήφιση πίστωσης, της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τη Δ.Ε. Αγράφων.
 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή – συντήρηση (εργασία – ανταλλακτικά) του ΜΕ 72735, ΜΕ 114339, ΜΕ34467,ΜΕ93888, ΜΕ63021, ΜΕ72715) του Δήμου Αγράφων.
 4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή – συντήρηση (εργασία – ανταλλακτικά του ΚΗΥ3779 απορριμματοφόρου) του Δήμου Αγράφων.
 5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή – συντήρηση (εργασία – ανταλλακτικά του ΚΗΥ9353 λεωφορείου) του Δήμου Αγράφων.
 6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης.
 7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης κόστους συμμετοχής σεμιναρίου.
 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΑ30-6263.001 και ΚΑ30-6264.001).
 9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.
 10. Αποδέσμευση πιστώσεων(Αντιλογισμοί).
 11. Αποδοχή ή μη πρακτικού Ι του διαγωνισμού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!