Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 22:21

Πρόσκληση για την 20η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δεκαοκτώ(18) Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε στην ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δεκαοκτώ(18) Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.       Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ και απαλλαγή υπόλογου(κα. Ευαγγελία Μαντή).

2.       Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ και απαλλαγή υπόλογου(κ. Νικόλαος Μαρούλης).

3.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την επισκευή και συντήρηση των Μηχανημάτων Έργων του Δήμου μας (ΜΕ 93888).

4.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Υδρευτικών Υλικών Δ.Ε. Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

5.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Υδρευτικών Υλικών Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων.

6.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

7.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων.

8.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων.

9.       Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Αγράφων του Δήμου Αγράφων.

10.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών Δ.Ε. Ασπροποτάμου του Δήμου Αγράφων.

11.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Προμήθεια Υδρευτικών Υλικών Δ.Ε. Βίνιανης του Δήμου Αγράφων.

12.   Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ.

13.   Διόρθωση της αρίθμ.18-200/3-07-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ.

14.   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων διακήρυξής και έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης για την προμήθεια οχήματος 4χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές.

15.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης της προμήθειας οχήματος 4χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές.

16.   Κατάρτιση όρων διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης του Δήμου Αγράφων.

17.   Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης της αποθήκης του Δήμου Αγράφων.

18.   Εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο για την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!