Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017 14:40

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτη», να παραβρεθείτε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (γραφείο συσκέψεων του Δημάρχου) στο Κερασοχώρι στις δέκα  εφτά(17) Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για το σχέδιο τροποποίησης Ο.Ε.Υ. (άρθρο 63 παρ. στ του Ν.3852/2010).

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!