Πέμπτη, 07 Ιουνίου 2018 14:25

Περίληψη Διακήρυξης για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος για την «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων» όπως προδιαγράφεται στα οικεία τεύχη της εγκεκριμένης από τις αρμόδιες αρχές μελέτης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.512,00€ με το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του Δήμου Αγράφων την 19η Ιουνίου έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 μμ (έναρξη) έως 12:45 μμ (λήξη) παραλαβής προσφορών, στο τμήμα ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Αγράφων, στη Δυτική Φραγκίστα. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα τεύχη της μελέτης παρέχονται καθημερινά έως την Δευτέρα 18 Ιουνίου έτους 2018 από το ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του Δήμου Αγράφων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων www.agrafa.gr. (Αρμόδιος υπάλληλος κα. Μ. Δεληπούλιου, τηλ.2237351118). 

Ο Δήμαρχος Αγράφων 

Θεόδωρος Μπαμπαλής

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!