Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 14:47

Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης»

Ο  ∆ήµος  Αγράφων  προκηρύσσει     συνοπτικό     διαγωνισµό  για  την  ανάθεση  του  έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μαυρομάτας Δ.Ε. Βίνιανης» Α.Μ.  Ε33/2017,  προϋπολογισµού 33.500,00€  µε ΦΠΑ και με υπάρχουσα πίστωση: 17.535,21 €.

 Το έργο ανήκει στη κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

Ο Προϋπολογισµός της µελέτης αναλύεται ως εξής :

Εργασίες προϋπολογισμού:

19.908,72

ΓΕ+ΟΕ 18%:

3.583,57

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:

3.523,84

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ:

0

Φ.Π.Α. (24%):

6.483,87

Γενικό σύνολο:

33.500,00

 

 

Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή από τα γραφεία του  Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071. Τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται επίσης και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ www.agrafa.gr.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 223735119-122, FAX επικοινωνίας 2237351128  αρµόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ.Αντίνου Γεώργιος.

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στις  19/9/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα  10.00  π.µ. στα γραφεία του  Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας & Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αγράφων στη Δυτική Φραγκίστα, ΤΚ. 36071 και το σύστηµα υποβολής προσφορών είναι µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, µε κριτήριο ανάθεσης σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή).

Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί :

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ή αντίστοιχου προϋπολογισμού για εγγεγραμμένους στα Μητρώα των Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,   ή ενώσεις αυτών (βλ. άρθρο 76 παρ.3β του Ν.4412/16)  και που είναι εγκατεστηµένα σε:

α) σε κράτος-µέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημέρες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) µήνες.

Το έργο χρηµατοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ Δήμου Αγράφων.

∆εν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Το αποτέλεσµα   της ∆ηµοπρασίας θα   εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, που είναι ο ∆ήµος Αγράφων, µε το αρµόδιο όργανο του, την Οικονοµική Επιτροπή.

Ο  Δήμαρχος

Μπαμπαλής Θεόδωρος

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!