Τετάρτη, 09 Μαΐου 2018 13:49

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την «Κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016» Δήμου Αγράφων

Λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά την παραλαβή αιτήσεων μέσω τηλεομοιοτυπίας  «Για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών Δημοσίων Έργων  ανά κατηγορίες έργων/μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016» παρατείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων μέχρι και την Παρασκευή 11/5/2018 (νέα καταληκτική ημερομηνία). Κατά τα λοιπά ισχύει η 2742/19-4-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τάκης Κωνσταντίνος

Αντιδήμαρχος

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!