Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 08:17

Ανακοίνωση - Κατάλογος Μελών Μη.Μ.Ε.Δ.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται ο κατάλογος των Μελών του Δήμου Αγράφων που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016:

 

Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Λάππας Κωνσταντίνος του Θεοφίλου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Μαρία Δεληπούλιου του Αντωνίου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Γεώργιος Αντίνου του Βασιλείου

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

 

Η καρδιά της Ρούμελης

της Φύσης, της Ιστορίας και της Παράδοσης!