Παναγιώτης Γκορόγιας

Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υπηρεσίας – Πολεοδομίας
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 698 688 1961

Παναγιώτης Μπράζιας

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr
Κιν: 697 201 2220

Ηλίας Μάκκας

ΑντιδήμαρχοςΚαθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 697 768 9428

Παναγιώτης Ζαχαράκης

Κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 697 260 7015

Γεώργιος Αθανασίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Αθλητισμού
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 697 808 8974

Αργυρώ Διώτη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας & Πολιτισμού

Επικοινωνία:
Tηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 697 910 0531

Κωνσταντίνος Ζαρκαδούλας

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα

Επικοινωνία:

Τηλ. γραφείου: 22373 51319

e-mail: info@agrafa.gr

Κιν: 697 150 8485

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κερασοχώρι: 03/01/2024
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 55
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥφείο Εσόδων
Ταχ. Δ/νση: Κερασοχώρι 36071
Τηλ. 22373-51315
Email: info@agrafa.gr

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αγράφων και εκχώρηση
αρμοδιοτήτων έως 31-12-2024»

ΑΠΟΦΑΣΗ 05/2024
ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ

Ο Δήμαρχος Αγράφων
‘Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133)
Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο
47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν.
5079/23.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’
87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.
3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
4. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση
ΥΠ.ΕΣ. “Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.”
3.Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/τ. Β ́/29-8-2011) όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων
Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων
7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγράφων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2
του Ν. 3852/2010 και αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες
8. Την υπ’ αριθμ.: 1333/110822/27-12-2023 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ περί
‘’Αντιδήμαρχοι’’ και τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 7 του ν. 3852/2010,

συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4647/2019 (Α ́
204), όπου στο Δήμο Αγράφων μπορεί να ορισθούν 7 Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων
5 έμμισθοι και 2 άμισθοι
8. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 για
τον Δήμο Αγράφων
9. Την ανάγκη εύρυθμής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου
Αγράφων με θητεία από 1-1-2024 μέχρι και 31-12-2024 και τους μεταβιβάζουμε
την άσκηση, συντρέχοντος με τον Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες
αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Αγράφων,
όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του
1. Στον Παναγιώτη Γκορόγια του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας
μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
• Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας
• Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου-Προμηθειών
• Γραφείο Ταμείου – Περιουσίας
• Γραφείο Μισθοδοσίας
• Γραφείο Μελετών & Κατασκευής έργων
• Γραφείο Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
• Γραφείο Πολεοδομίας
Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Γκορόγια, ως καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανασίου Γεώργιος.
2. Στον Παναγιώτη Μπράζια του Θεοφάνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Πολιτικής
Προστασίας και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μεταβιβάζουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
• Γραφείο Εποπτείας-Σχεδιασμού & Συντονισμού
• Γραφείο Κίνησης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
• Γραφείο Οχημάτων & Απορριμματοφόρων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Μπράζια ως καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Ηλίας.

3. Στον Μάκκα Ηλία του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας,
Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου μεταβιβάζουμε την άσκηση των
αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Γραφείο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ανά Δ.Ε.
• Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
• Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Συντήρησης ανά Δ.Ε.

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης ασκεί τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ηλία Μάκκα, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον, όταν
αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπράζιας Παναγιώτης.

4. Στον Παναγιώτη Ζαχαράκη του Γεωργίου, ως κατά τόπον Αντιδήμαρχο
Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου μεταβιβάζουμε την άσκηση των κάτωθι
αρμοδιοτήτων:
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα
Ασπροποτάμου

• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Ζαχαράκη, ως κατά τόπον
Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου, όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη.

5. Στον Αθανασίου Γεώργιο του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Παιδείας και Αθλητισμού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που
σχετίζονται με:

• Γραφείο Παιδείας-Δια βίου Μάθησης
• Γραφείο Αθλητισμού-Νέας Γενιάς-βελτίωσης παιδικών χαρών και αθλητικών
χώρων

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων ασκεί τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αθανασίου Γεωργίου, ως καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή
κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης.
6. Στην Διώτη Αργυρώ του Πέτρου – σύζυγο Νικολάου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Πολιτισμού μεταβιβάζουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
• Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλλων
• Γραφείο Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και συντονισμού
δομών «Βοήθεια το σπίτι»
• Γραφείο Καπή

• Τμήματος Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών
• Γραφείο Πολιτισμού και Ιστορίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας ασκεί τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την
επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
• Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας. Διώτη Αργυρώς, ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Πολιτισμού και κατά τόπον, όταν αυτή
απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Γκορόγιας Παναγιώτης.

7. Στον Ζαρκαδούλα Κωνσταντίνο του Παναγιώτη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα μεταβιβάζουμε την
άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

• Γραφείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας
• Γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
• Γραφείο Απασχόλησης
Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγράφων ασκεί τις κάτωθι
αρμοδιότητες:
• Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για
την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
• Παρακολούθηση έργων και εργασιών
•Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων
χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
• Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Αγράφων
• Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και
θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ζαρκαδούλα Κωνσταντίνου ως καθ’ ύλην
Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Πρωτογενούς Τομέα και κατά
τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Διώτη Αργυρώ.

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος
ο Δήμαρχος.
Γ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ.κ.
Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη, Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, Ζαχαράκης
Παναγιώτης του Γεωργίου, Αθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου και ο κ.
Ζαρκαδούλας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, ενώ δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία ο κ.
Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου και η κα. Διώτη Αργυρώ του Πέτρου – σύζυγος
Νικολάου.
Δ. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του
αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή οποτεδήποτε με απόφαση
του δημάρχου.
Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο
Αντιδήμαρχος κ. Γκορόγιας Παναγιώτης και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα
καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Μπράζια
Παναγιώτη.
ΣΤ. Στους ανωτέρω ορισθέντες Αντιδημάρχους μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα να
υπογράφουν όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα που εκδίδονται κατ’ ενάσκηση των
παραπάνω αρμοδιοτήτων τους, καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο
πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ο Δήμαρχος
Αλέξανδρος Καρδαμπίκης
Κοινοποίηση:
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Γενικό Γραμματέα
3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4. Όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους
5. Όλα τα Τμήματα και Γραφεία
6. Στους αναφερόμενους