ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία:
τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Επικοινωνία:
τηλ γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Επικοινωνία:
τηλ. γραφείου:22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αντιδήμαρχος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Επικοινωνία:
τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας- Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού
Επικοινωνία:
τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

 

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 7587/03-09-2019 Απόφαση Νο 260 του Δημάρχου Αγράφων, ο Δήμαρχος ορίζει τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων, με θητεία από 01-09-2019 έως 31-08-2020 της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει άσκηση, συντρέχοντος με τον Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Αγράφων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του.

1. Στον Γρηγόρη Παπαθανάση του Αποστόλη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ
 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας
 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών
 • Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας
 • Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου
 • Γραφείο Ταμείου
 • Γραφείο Μισθοδοσίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών   Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων
 • Τον συντονισμό  μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

2. Στον Παναγιώτη Ζαχαράκη του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Εποπτείας-Σχεδιασμού & Συντονισμού
 • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 • Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Συντήρησης ανά Δ.Ε.
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
 • Τον συντονισμό  μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου.

3. Στον Ηλία Μάκκα του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ανά Δ.Ε.
 • Γραφείο Κίνησης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γραφείο Οχημάτων & Απορριμματοφόρων

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης
 • Τον συντονισμό μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Κων/νου.

4. Στον Γεώργιο Αθανασίου του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων  & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγράφων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Αγράφων
 • Τον συντονισμό  μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

5. Στην Χρυσούλα Σουλιώτη του Ιωάννη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλλων
 • Γραφείο Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 • Γραφείο Παιδείας-Δια βίου Μάθησης-Αθλητισμού-Νέας Γενιάς-Πολιτισμού
 • Γραφείο Καπή
 • Τμήματος Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστα ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών   Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Φραγκίστας
 • Τον συντονισμό  μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.
 • Τον συντονισμό  μεταξύ  Προέδρων  & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας, Αθλητισμού & Πολιτισμού και κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλου

Β. Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρούνται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και συγκεκριμένα των Γραφείων ί) Μελετών & Κατασκευής έργου, ίί) Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών και ίίί) Πολεοδομίας οι οποίες παραμένουν στον Δήμαρχο.

Γ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Δ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. Παπαθανάσης Γρηγόριος του Αποστόλη, κ. Αθανασίου Γεώργιος του Κων/νου, κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης του Γεωργίου, κα. Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη και κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου

Ε. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλη με αναπληρωτή τον Ζαχαράκη Παναγιώτη του Γεωργίου και την Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Αθανασίου Γεώργιο του Κων/νου.

ΣΤ. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και ορίζει ως μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωή τους Αντιδημάρχους κ.κ. Μάκκα Ηλία του Κων/νου με αναπληρωτή τον και τον Αθανασίου Γεώργιο του Κων/νου με αναπληρωτή την Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη.

Ζ. Ορίζουμε την Αντιδήμαρχο Σουλιώτη Χρυσούλα του Ιωάννη, ως Αναπληρώτρια Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και η Αναπληρώτρια αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Παπαθανάση Γρηγόριο του Αποστόλη.

Η. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιηθέν ισχύει, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.