ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΖΙΑΣ

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΗΛΙΑΣ ΜΑΚΚΑΣ

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΡΟΓΙΑΣ

Αντιδήμαρχος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

ΑΝΝΕΤΑ ΚΟΤΡΩΝΑ

Αντιδήμαρχος Παιδείας & Πολιτισμού
Επικοινωνία:
Τηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

 

ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΤΑΛΑΦΟΥΡΑ

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας – Δημόσιας Υγείας & Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας
Επικοινωνία:
Tηλ. γραφείου: 22373 51319
e-mail: info@agrafa.gr

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων

ΘΕΜΑ:Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αγράφων και καθορισμός αρμοδιοτήτων έως 31-08-2022

 

‘Έχοντας υπόψη:

 

 1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

 

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος εγκρίθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/8-6-2006)

 

 1. Τιςδιατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010)

 

 1. Τις διατάξεις της παρ.1 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 και από την περίπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4623/2019

 

 1. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Αγράφων (ΦΕΚ 1895/τ. Β΄/29-8-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 1. Το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αγράφων

 

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Αγράφων εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και αποτελείται από πέντε (5) Δημοτικές Ενότητες

 

 1. Την υπ’ αριθμ.: 48/22119/07-04-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ περί ‘’Ορισμός Αντιδημάρχων’’ όπου στο Δήμο Αγράφων μπορεί να ορισθούν 7 Αντιδήμαρχοι εκ των οποίων 5 έμμισθοι και 2 άμισθοι

 

 1. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (ΦΕΚ 3465/τ.Β΄/28- 12-2012) για τον Δήμο Αγράφων, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 6.976 κατοίκους

 

 1. Τις από 02/9/2021 και με αριθμ.πρωτ: 6503 και 6504 γραπτές δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης του κ. Δημητρόπουλου Χρήστου και της κ. Νταλαφούρα Σωτηρίας από το συνδυασμό «ΟΡΑΜΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», προς το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγράφων

 

 1. Την ανάγκη εύρυθμής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Αγράφων

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Α.Ορίζουμε τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγράφων με θητεία από 2-9-2021 μέχρι και 31-8-2022 και τους μεταβιβάζουμε την άσκηση, συντρέχοντος με τον Δήμαρχο, των εξής αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοιχίζονται κατά περίπτωση με την οργανωτική δομή του Δήμου Αγράφων, όπως αυτή αποτυπώνεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του

 

1.Στον Δημητρόπουλο Χρήστο του Δημητρίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 

 • Γραφείο Εσόδων και Δημοτικής περιουσίας

 

 • Γραφείο Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου

 

 • Γραφείο Ταμείου

 

 • Γραφείο Μισθοδοσίας

 

 • Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

 

 • Αυτοτελούς Τμήματος ΚΕΠ

 

 • Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης-Ληξιαρχείου

 

 • Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

 

 • Γραφείο Διοικητικών θεμάτων και εξυπηρέτησης πολιτών

 

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Αγράφων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες

 

 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών

 

 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών

 

 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Αγράφων

 

 • Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

 

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη.

 

 1. Στον Παναγιώτη Μπράζια του Θεοφάνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
 • Γραφείο Εποπτείας-Σχεδιασμού & Συντονισμού
 • Γραφείο Περιβάλλοντος και Πρασίνου
 • Γραφείο Ύδρευσης-Αποχέτευσης-Συντήρησης ανά Δ.Ε.
 • Γραφείο Πολιτικής Προστασίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Ασπροποτάμου
 • Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πρασίνου και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου.

 

3.Στον Ηλία Μάκκα του Κων/νου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 

 • Γραφείο Καθαριότητας-Ανακύκλωσης ανά Δ.Ε.
 • Γραφείο Κίνησης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γραφείο Οχημάτων & Απορριμματοφόρων

 

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Βίνιανης
 • Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Καθαριότητας και κατά τόπον, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπράζιας Παναγιώτης του Θεοφάνη.

 

4.Στον ΠαναγιώτηΓκορόγια του Γεωργίου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 • Γραφείο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας & Αλιείας
 • Γραφείο Αδειοδοτήσεων& Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
 • Γραφείο Απασχόλησης

 

Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου ως καθ’ ύλην Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος κα. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου.

 

5.Στην Κοτρώνα Αννέτα Λάμπρου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμού μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:

 

 • Γραφείο Παιδείας-Δια βίου Μάθησης
 • Γραφείο Πολιτισμού και Ιστορίας
 • Γραφείο Τουρισμού

 

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Απεραντίων· Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

 

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύληνΑντιδήμαρχο Παιδείας και Πολιτισμούκαι κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Γκορόγιας Παναγιώτης του Γεωργίου

 

 1. Στην Νταλαφούρα Σωτηρία του Ιωάννη, καθ’ ύλην ΑντιδήμαρχοΚοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας καιΤεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και συγκεκριμένα, μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με:
 • Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας φύλλων
 • Γραφείο Προστασίας & προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και συντονισμού δομών «Βοήθεια το σπίτι»
 • Γραφείο Αθλητισμού-Νέας Γενιάς-βελτίωσης παιδικών χαρών και αθλητικών χώρων
 • Γραφείο Καπή
 • Τμήματος Παιδικών-Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • Γραφείο Μελετών & Κατασκευής έργου
 • Γραφείο Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών
 • Γραφείο Πολεοδομίας

Ως κατά τόπον Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας ασκεί τις κάτωθι αρμοδιότητες:

 • Συνεργασία με τους Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στις Τοπικές Κοινότητες
 • Παρακολούθηση έργων και εργασιών
 • Παρακολούθηση για τον ηλεκτροφωτισμό δημοτικών δρόμων και κοινοχρήστων χώρων καθώς και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών
 • Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην δημοτική Ενότητα Φραγκίστας· Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.
 • Τον συντονισμό μεταξύ Προέδρων & Εκπροσώπων Τοπικών Συμβουλίων και θεματικών Αντιδημάρχων.

 

Τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου ως καθ’ ύληνΑντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας-Δημόσιας Υγείας και Τεχνικής Υπηρεσίας-Πολεοδομίας και κατά τόπον, όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχοςκ. Μπράζιας Παναγιώτης του Γεωργίου.

 

Β. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των ανωτέρω τις αρμοδιότητες ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος

 

Γ. Από τους ανωτέρω οριζόμενους Αντιδημάρχους αντιμισθία θα λαμβάνουν οι κ. ΜπράζιαςΠαναγιώτης του Θεοφάνη, κ. Μάκκας Ηλίας του Κων/νου, κα. Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου και η κα. Νταλαφούρα Σωτηρία  του Ιωάννη

 

Δ. Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Καρδαμπίκης του Γεωργίου θα προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής και ορίζει ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τους Αντιδημάρχους κ.κ. Δημητρόπουλο Χρήστο του Δημητρίου και τον κ. Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου

 

Ε. Ορίζουμε την Αντιδήμαρχο Κοτρώνα Αννέτα του Λάμπρου, ως Αναπληρώτρια Δημάρχουσε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του, σε περίπτωση δε που και η Αναπληρώτρια αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Γκορόγια Παναγιώτη του Γεωργίου

 

 

ΣΤ.Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχει ημερήσια, σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, ως τροποποιηθέν ισχύει, να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

Αλέξανδρος Καρδαμπίκης

 

Κοινοποίηση:

 

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γενικό Γραμματέα
 3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 4. Όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους
 5. Όλα τα Τμήματα και Γραφεία
 6. Στους αναφερόμενους