Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Τ.Κ. Τοπολιανών Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004862233] για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΟΠΟΛΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» Α.Μ. Ε33/2019, προϋπολογισµού 36.000,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004899729] για την ανάθεση του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης οικισμού Κερασοχωρίου ΤΚ Κερασοχωρίου ΔΕ Βίνιανης» Α.Μ. Ε20/2019, προϋπολογισµού 18.000,00€ µε ΦΠΑ(24%).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Νέου Αργυρίου Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΝΕΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Δ.Ε.  AΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004863352] για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ Δ.Ε. ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» Α.Μ. Ε36/2019, προϋπολογισµού 15.500,00 € µε ΦΠΑ(24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση παιδικής χαράς Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004863179] για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» Α.Μ.Ε10/2019, προϋπολογισµού 18.500,00 € µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μαυρομάτας ΔΕ Βίνιανης»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004862676] για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μαυρομάτας ΔΕ Βίνιανης» Α.Μ. Ε35/2018, προϋπολογισµού 26.200,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σιβίστας ΔΕ Απεραντίων»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004862092] για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Σιβίστας ΔΕ Απεραντίων» Α.Μ. Ε31/2019, προϋπολογισµού 25.500,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Τ.Κ. Μαραθιά Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό [ΑΔΑΜ: 19PROC004861946] για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΙΑ Δ.Ε. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» Α.Μ. Ε24/2019, προϋπολογισµού 19.500,00€ µε ΦΠΑ (24%).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΛΕΠΙΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο ∆ήµος Αγράφων (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ/ΜΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»