Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Κερασοχωρίου & Κρέντης ΤΚ Κερασοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 5η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Προκήρυξη για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών για κάλυψη αναγκών Πυρασφάλειας – Πυροπροστασίας

Ο Δήμος Αγράφων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) μηνών, συνολικά τριών (3) ατόμων…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βραγγιανων»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 10η  του μηνός Mαΐου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή Υδραγωγείου Αγ. Θεοδώρων Τ.Κ. Τροβατου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 12η  του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Γρανίτσας»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 19η του μηνός Απριλίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Λιθοχωρίου»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 22α  του μηνός Μαρτίου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…