Διακήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την Ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο ∆ήµος Αγράφων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φραγκίστας», Α.Μ. Ε6/2017…

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία μελέτης για το έτος 2017

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους μελετητών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 118…

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ανά κατηγορία έργου για το έτος 2017

Ο Δήμος Αγράφων προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών, για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 5 & 6 του άρθρου 118…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Φραγκίστας»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Bίνιανης»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Ασπροποτάμου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Απεραντίων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό δρόμων της Δ.Ε. Αγράφων»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά είδος μηχανήματος…

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για ανάθεση του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα οικισμού Δαφνούλας και επισκευή-διαμόρφωση χώρου πλατείας οικισμού Νέου Αργυρίου Τ.Κ. Νέου Αργυρίου»

Ο Δήμος Αγράφων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ…