Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Πρόσκληση 9η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση…