Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: «Ανακαίνιση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βραγγιανών»

Ο Δήμος Αγράφων διακηρύττει ότι την 16 του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στα  γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας…