Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος 4Χ4 με δύο αποσπώμενες υπερκατασκευές

Ο Δήμος Αγράφων θα διενεργήσει Συνοπτικό Διαγωνισμό (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης…