Πρόσκληση για την 17η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη»…

Πρόσκληση 9η Ειδική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση…