ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ»

  Η διακήρυξη του δημοσίου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» βρίσκεται στο παρακάτω αρχείο Διακήρυξη παιδικών χαρών. Ο διαγωνισμός είναι αναρτημένος στο ΕΣΗΔΗΣ και θα είναι διαθέσιμος για υποβολή προσφορών μετά τις 3:00 μ.μ.