Προμήθεια μηχανημάτων έργου

    Η διακήρυξη διεθνούς δημοσίου ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την “προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Αγράφων” εκτιμώμενης αξίας 371.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής βρίσκεται στο παρακάτω συνημμένο.